Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 AHC: Animal Home Care ‘t Gooi, thuiszorg, zijnde de opdrachtnemer.

1.2 “Opdrachtgever”: de persoon, eigenaar die AHC opdracht geeft zijn/haar huisdieren tegen betaling te verzorgen.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Op de thuiszorgopdracht zijn de navolgende Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd in het thuiszorgcontract.

2.2 AHC behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden door AHC tijdig bekend gemaakt op de website. Voor de duur van een reeds bestaand thuiszorgcontract blijven de dan geldende Voorwaarden en/of tarieven gehandhaafd.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Verzorging en diensten

3.1 AHC verzorgt indien afgesproken en vastgelegd in het thuiszorgcontract alle aanwezige huisdieren

3.2 AHC verzorgt de huisdieren zoals overeengekomen tijdens het intakegesprek en vastgelegd in het thuiszorgcontract.

3.3 Inbegrepen bij de standaardprijs van het oppassen zijn: intakegesprek; aandacht voor en spelen/knuffelen met het huisdier; dagelijkse zorg voor het huisdier; kattenbak schoonhouden; omgeving van evt. de kattenbak en etensbakken schoonhouden; post en kamerplanten verzorgen; sleutel terugbrengen (zie artikel 9 ‘Servicegebied’ voor wat betreft kilometervergoeding).

3.4 AHC hanteert afzonderlijke tarieven voor extra dienstverlening: toedienen van medicatie inclusief injecties; vachtverzorging; een groot aantal kamerplanten water geven; tuin sproeien; planten in tuin of op balkon water geven; afvalcontainer buiten zetten; dierenartsbezoek. Enkele tarieven worden na beoordeling van de situatie (aantal planten, frequentie vachtverzorging e.d.) door AHC bepaald tijdens het intakegesprek.

3.5 AHC maakt voor een thuiszorgopdracht gebruik van een intakeformulier dat tevens dienst doet als thuiszorgcontract.

3.6 In principe worden de werkzaamheden van AHC door één persoon uitgevoerd. In geval van overmacht, bijvoorbeeld ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, zorgt AHC voor een betrouwbare en ervaren vervanger, zulks ter beoordeling van AHC. Indien dit is afgesproken in het thuiszorgcontract stelt AHC opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Artikel 4: Gezondheid huisdieren

4.1 AHC neemt bij constatering van ziekte en/of kwalen van het huisdier(en) contact op met opdrachtgever en/of de contactpersoon van opdrachtgever. In overleg wordt besloten of AHC een dierenarts, indien beschikbaar de dierenarts van opdrachtgever, zal consulteren. De te maken dierenartskosten komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Indien AHC de ziekte of kwaal van het huisdier(en) spoedeisend acht, handelt AHC altijd eerst in het belang van het dier alvorens contact met opdrachtgever op te nemen.

Artikel 5: Rechten en plichten opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient AHC te voorzien van alle informatie nodig voor een goede verzorging van het huisdier(en).

5.2 Opdrachtgever ziet erop toe dat het huis waar de te verzorgen huisdier(en) zich bevindt/bevinden toegankelijk is voor AHC en dat de toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren. Opdrachtgever zorgt ervoor dat AHC tijdig in bezit komt van de huissleutel, bij voorkeur tijdens het intakegesprek.

5.3 Opdrachtgever dient een contactpersoon aan te wijzen en deze te informeren over de aard en omvang van de opdracht die opdrachtgever aan AHC verstrekt. De contactpersoon dient in bezit te zijn van een sleutel. Dit in verband met noodsituaties zoals brand of inbraak of in geval van het zoekraken of afbreken van de sleutel van AHC.
Opdrachtgever dient de contactgegevens van de contactpersoon aan AHC te verstrekken, voordat de oppas door AHC daadwerkelijk start.

5.4 Opdrachtgever dient ook eventuele logé(e)s, werklieden en andere sleutelhouders op de hoogte te stellen van de thuiszorgperiode en afspraken met AHC.

5.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke en afgesproken middelen die AHC nodig heeft tijdens de thuiszorgperiode aanwezig zijn en in het zicht liggen dan wel gemakkelijk ter beschikking zijn. Een overzicht van de afgesproken middelen wordt vastgelegd bij het thuiszorgcontract. AHC behoudt zich het recht voor om naar beste inzicht middelen aan te schaffen indien opdrachtgever zich niet aan deze afspraak heeft gehouden. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor opdrachtgever.

5.6 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huis waar de te verzorgen huisdier(en) zich bevindt/bevinden vrij is van vlooien. Indien dit niet het geval is, zal AHC de opdrachtgever dit verplichten zo spoedig mogelijk te doen. In ieder geval voor aanvang van de thuiszorgopdracht. AHC kan dit ook voor de opdrachtgever verzorgen.

5.7 Opdrachtgever dient het huis waar de te verzorgen huisdier(en) zich bevindt/bevinden zodanig achter te laten dat de huisdier(en) zich niet kunnen verwonden en/of kostbaarheden kunnen vernielen.

5.8 Opdrachtgever dient AHC bij thuiskomst te berichten per e-mail, telefoon of sms/whatsapp. Zonder bericht zet AHC de oppas voort en brengt de bijkomende kosten aan opdrachtgever in rekening.

5.9 Bij latere thuiskomst dan is afgesproken dient opdrachtgever AHC zo spoedig mogelijk via telefoon, sms/whatsapp of e-mail te verwittigen indien verlenging van de oppasduur wordt gewenst. Ook in geval van eerdere thuiskomst dan afgesproken dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk via telefoon, sms/whatsapp of e-mail contact met AHC op te nemen, zodat kan worden afgesproken wat de laatste thuiszorgdag wordt. Indien opdrachtgever drie of meer dagen eerder thuiskomt dan overeengekomen brengt AHC daarvan twee oppasdagen in rekening.

Artikel 6: Rechten en plichten AHC

6.1 AHC verplicht zich om naar beste inzicht en vermogen de huisdier(en) van opdrachtgever te verzorgen, conform de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

6.2 AHC dient het huis van opdrachtgever achter te laten in, voor zover mogelijk, dezelfde staat als waarin het bij de aanvang van de oppas was.

6.3 AHC verwittigt opdrachtgever dan wel contactpersoon, indien zij het vermoeden heeft van gevaarlijke of verdachte omstandigheden (brand, inbraak e.d.) in de woning waar de te verzorgen huisdier(en) verblijft/verblijven.

6.4 Opdrachtgever wordt, indien en zo frequent als afgesproken, door AHC per e-mail/whatsapp op de hoogte gehouden van de toestand van de huisdier(en) gedurende de oppasperiode.

6.5 AHC behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een thuiszorgverzoek te weigeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever, zijnde de eigenaar van het huisdier(en), is wettelijk aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen, of aan de eigendommen van anderen.

7.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die AHC ondervindt indien opdrachtgever zijn/haar verplichtingen zoals afgesproken in het thuiszorgcontract niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

7.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar huisdier(en) ondervinden indien opdrachtgever zijn/haar verplichtingen zoals afgesproken in het thuiszorgcontract niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

7.4 AHC is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van het huisdier(en).

7.5 AHC is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens de afwezigheid van opdrachtgever.

7.6 AHC is niet aansprakelijk voor besmetting van het huisdier(en) met parasieten.

7.7 AHC is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan/in de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid, met uitzondering van door AHC zelf direct veroorzaakte schade.

7.8 Indien door overmacht (bv. calamiteiten, ziekte e.d.) AHC niet bij machte is om de thuiszorgopdracht uit te voeren en geen vervanging kan regelen, stelt AHC opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op AHC. Indien over de niet geleverde thuiszorgperiode reeds is betaald, zorgt AHC voor restitutie van de betaling over die periode.

7.9 Indien AHC aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de Voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal het totaal van de in het thuiszorgcontract overeengekomen kosten.

Artikel 8: Annuleren, tussentijds stopzetten, ontbinden

8.1 Opdrachtgever kan en mag de opdracht kosteloos annuleren tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de thuiszorgperiode. Indien de annulering minder dan twee dagen van tevoren plaatsvindt wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

8.2 Indien de oppasperiode al is ingegaan, kan opdrachtgever de opdracht voor de resterende thuiszorgperiode annuleren maar indien de annulering drie of meer dagen betreft dan afgesproken, kan AHC over de geannuleerde periode nog twee thuiszorgdagen in rekening brengen.

8.3 Indien derden, zoals de contactpersoon of andere sleutelhouders, ongevraagd en zonder overleg met AHC de verzorging van het huisdier(en) op zich nemen, blijft AHC toch de gehele overeengekomen thuiszorgperiode bezoeken afleggen en blijft voor opdrachtgever de betalingsverplichting bestaan.

8.4 AHC is bevoegd het thuiszorgcontract te ontbinden indien bij aanvang van de oppas blijkt dat opdrachtgever zodanige verplichtingen uit het thuiszorgcontract niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen dat de thuiszorg daardoor onmogelijk of onverantwoord is, zulks ter beoordeling van AHC. AHC stelt opdrachtgever en/of contactpersoon hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Indien AHC door bovengenoemde nalatigheid van opdrachtgever genoodzaakt is het thuiszorgcontract te ontbinden, is AHC op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die daardoor direct of indirect ontstaat en blijft voor opdrachtgever de volledige betalingsverplichting bestaan, vermeerderd met de eventuele door AHC te lijden of geleden directe en indirecte schade en/of kosten.

Artikel 9: Servicegebied

9.1 Het servicegebied van AHC omvat het Gooi.

9.2 Indien opdrachtgever woonachtig is buiten het servicegebied brengt AHC extra kilometerkosten per rit in rekening.

9.3 De opdrachtgever die woonachtig is in een betaald parkeren zone dient ervoor te zorgen dat AHC beschikking krijgt over een parkeerkaart. Indien dit niet mogelijk is worden de parkeerkosten doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 10: Tarieven, betalingen, incasso

10.1 Tarieven staan vermeld op de website en worden tevens besproken tijdens het intakegesprek.

10.2 Op nationaal erkende feestdagen en zondagen wordt dubbel tarief per bezoek berekend.

10.3 Opdrachtgever kan de volledige betaling voorafgaand aan de oppasperiode voldoen.

10.4 Bij het terugbrengen van de sleutel, maar minimaal binnen zeven dagen na afloop van de thuiszorgperiode doet AHC aan opdrachtgever een eindafrekening toekomen en eventuele aftrek en/of meerkosten (bijvoorbeeld aanschaf dierbenodigdheden, dierenartsbezoek en extra of minder oppasdagen). Betaling van de kosten dient zo mogelijk direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening door opdrachtgever te worden voldaan.

10.5 Opdrachtgever heeft niet het recht om eenzijdig de betaling van de restantkosten op de eindafrekening op te schorten of te minderen indien hij/zij bezwaren heeft tegen de hoogte daarvan.

10.6 Indien opdrachtgever de kosten op de eindafrekening niet, niet tijdig of niet volledig betaalt ontvangt hij/zij van AHC een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, ontvangt hij/zij van AHC een aanmaning waarbij de eindafrekening is verhoogd met € 10,- voor administratiekosten.

Indien opdrachtgever ook dan nog in gebreke blijft, kan AHC de vordering uit handen geven aan een incassobureau, waarvan alle redelijke kosten ook voor rekening van opdrachtgever komen.

Artikel 11: Privacy en toepasselijk recht

11.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend door AHC zelf gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

11.2 Sleutels worden door AHC nooit voorzien van adresgegevens van de opdrachtgever, maar alleen van de naam of foto van de te verzorgen huisdier(en).

11.3 Op het thuiszorgcontract en deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.4 Partijen zullen eerst een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.